ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Cílová skupina:

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, učitele speciálních škol, výchovné poradce, asistenty pedagoga, psychology).


Vzdělávací cíl:

Cílem semináře je blíže seznámit pedagogy s problematikou vývoje a stimulace grafomotoriky od pedagogické diagnostiky jejího vývoje až po stimulační a reedukační programy zaměřené na rozvoj grafomotoriky.


Východiskem stimulace je seznámení s přirozeným vývojem dané oblasti a posléze řazení a třídění činností podle vývojových kritérií. Pedagogové budou seznámeni s materiály, které mohou tvořit základní vodítko při řazení a hledání dalších námětů činností v oblasti grafomotoriky. Nedílnou součástí je seznámení pedagogů s vlivem dané oblasti na získávání školních dovedností, zejména na zvládání psaní, na případné další potíže, které mohou vznikat vlivem oslabení v oblasti.


Obsah kurzu:

  • Blok č. 1:

Vliv psychických funkcí na vývoj grafomotoriky

Vývoj kresby v předškolním věku, vývojová stadia kresby

Možné příčiny grafomotorických obtíží, skupiny dětí ohrožené problémy v grafomotorice

Diagnostika grafomotorických obtíží z hlediska formálního provedení kresby


  • Blok č. 2:

Rozvoj jemné motoriky

Lateralita – vývoj laterality, diagnostika laterality

Pracovní návyky při psaní a možnosti jejich navození – sezení u kreslení a psaní, volba psacího náčiní, úchop psacího náčiní, postavení a uvolnění ruky při psaní; podpora formálního provedení kresby

Metodika kreslení a psaní levou a pravou rukou


  • Blok č. 3:

Uvolňovací a rozcvičovací cviky

Grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte, řazení grafomotorických prvků podle vývojových posloupností a aktuálních možností dítěte

Možnosti navození jednotlivých grafomotorických prvků

Příprava na písmo


Získané kompetence:

  • Účastník umí získávat údaje o schopnostech a dovednostech dítěte v oblasti grafomotoriky

  • Účastník se orientuje ve vývojových stadiích kresby, zná principy vývojových posloupností, při stimulaci dokáže stanovit posloupnost podnětů a činností od jednodušších po obtížnější v závislosti na přirozených vývojových fázích dané oblasti

  • Účastník umí navodit pracovní návyky dítěte při kreslení a psaní

  • Účastník je schopen při práci s dítětem přizpůsobit volbu materiálu a instrukce podle kompetencí, které dítě zvládá či nezvládá, volí vhodné činnosti a možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti grafomotoriky neodpovídá věku