ROZVOJ ZRAKOVÉHO A PROSTOROVÉHO VNÍMÁNÍ, ZÁKLADNÍCH MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV DÍTĚTE (MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST)

Cílová skupina:

Kurz je určen: učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, členům školních poradenských pracovišť, dále učitelům 1. a 2. třídy ZŠ, kteří mají hlubší zájem o problematiku  připravenosti dítěte v začátcích školní docházky, resp. chtějí získat hlubší poznatky o možnostech podpory dítě s dílčími nezralostmi.

Vzdělávací cíl:

Cílem programu je blíže seznámit pedagogy s vhodnou stimulací zrakového vnímání, orientace v prostoru a čase, matematických představ u předškolního dítěte. Důraz při stimulaci v jednotlivých oblastech je kladen na posloupnost v řazení podnětů od jednodušších po složitější tak, jak se daná schopnost, dovednost rozvíjí, resp. dítě k ní obvykle dozraje v určitém věku, věkovém rozmezí. Nedílnou součástí je seznámení pedagogů s vlivem dané oblasti na získávání školních dovedností, zejména na zvládání trivia i na případné potíže, které mohou vznikat vlivem oslabení v oblasti.

Pedagogové budou seznámeni s materiály, které mohou tvořit základní vodítko při řazení a hledání dalších námětů činností v dané oblasti. Součástí kurzu je výměna nápadů, zkušeností, odkazu na materiály, příklady dobré praxe.


Obsah kurzu:

Obsah kurzu je zaměřen na možnosti stimulace v oblastech důležitých pro rozvoj matematické pregramotnosti, ale nejen té. Zabývá se i vztahem k dalším pregramotnostem, uvědoměním si, že oblasti rozvoje potřebné pro matematiku mají zároveň vliv i na další školní dovednosti jako je např. čtení, psaní; globálně rozvoj každé oblasti rozvíjí vnímání a myšlení dítěte, jednotlivé schopnosti a dovednosti se vzájemně prolínají a ovlivňují.


ÚVOD

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ A VIZUOMOTORICKÁ KOORDINACE

PROSTOROVÁ ORIENTACE

ORIENTACE V ČASE

ŘEČ

ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY


Získané kompetence: