SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE S RODIČI NA POLI ROZVOJE DÍTĚTE

Cílová skupina:

Kurz je určen: učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, členům školních poradenských pracovišť, dále učitelům 1. a 2. třídy ZŠ, kteří mají hlubší zájem o problematiku  připravenosti dítěte v začátcích školní docházky, resp. chtějí získat hlubší poznatky o možnostech podpory dítě s dílčími nezralostmi.

Vzdělávací cíl:

Cílem semináře je zamyslet se nad hledáním cest k naplnění požadavků RVP týkajících se spoluúčasti rodičů na předškolním vzdělávání.
Seminář je zamyšlením nad spoluprací školy a rodiny tak, aby dítě mělo nasyceny základní potřeby, a to doma i ve škole. 

Záměrem semináře je posílit a upevnit funkční mechanismy vedoucí ke spolupráci školy a rodiny a hledat možnosti k navození změny tam, kde není dosaženo cílů zúčastněných stran.

Obsah kurzu:


Kurz poskytne pedagogům základní východiska pro navození spolupráce a komunikace s rodiči.
Jeho cílem je pozitivní interakce mezi rodinou a učitelem, vybudování dobrých vztahů založených na důvěře a vzájemném respektu.
Strategie používané pro práci s dítětem, pro podporu jeho vývoje budou efektivnější, pokud učitelé budou spolupracovat s rodiči.
Ústředním tématem jsou tedy rodič a škola jako partneři, kteří mají ujasněné potřeby a cíle, k jejich dosažení používají jasná, konkrétní sdělení. Za předpokladu pozitivního vztahu jsou tito partneři poté schopni snáze nalézt řešení, se kterými obě strany souhlasí a která jsou jednoznačně ve prospěch dítěte. 

Nedílnou součástí kurzu je výměna zkušeností, diskuse, modelové situace s využitím osobních kazuistik účastníků, příklady dobré praxe a to v každém v následně uvedených bloků.

Téma navazuje a doplňuje vzdělávací kurz Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku.