Rozvoj hrubé motoriky u dítěte předškolního a mladšího školního věku 

Cílová skupina:

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (pedagogy mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, družináře, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, ostatní pedagogické pracovníky, chůvy v dětských skupinách).


Seminář se bude konat při účasti nejméně 6 účastníků.

V případě neúčasti je potřeba se z kurzu odhlásit a to i v případě, kdy není uhrazena platba za kurz.

Obsah kurzu:

Vymezení základních pojmů týkajících se motorického vývoje předškolních a čerstvě školních dětí.

Specifikace vývojové poruchy koordinace včetně příčin, diagnostiky a základů reedukace v podmínkách MŠ a 1. a 2. ročníku ZŠ.

Přehled vývoje lokomoční i nelokomoční hrubé motoriky a pohybových vzorců.

Praktické ukázky a návody pro rozvoj jednotlivých oblastí hrubé motoriky.


Hlavní náplní kurzu jsou podrobné informace o vývoji hrubé motoriky v předškolním a mladším školním věku, poskytnutí vodítka pro hodnocení stupně rozvoje hrubé motoriky předškolního dítěte a v praktické rovině náměty pro rozvoj hrubé motoriky a vzory pro vytváření správných a efektivních pohybových vzorců. Oproti kurzu Diagnostika dítěte předškolního věku, kde byly poskytnuty podrobné informace o kognitivním vývoji dítěte, jsou v tomto kurzu poskytnuty podrobné informace o vývoji pohybovém, včetně podkladů a námětů pro řazení činností podle náročnosti.

Kurz je koncipován jako součást uceleného vzdělávacího bloku, jehož základem je kurz Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku. Seminář Rozvoj hrubé motoriky u dětí předškolního věku lze absolvovat zájemci o téma jako samostatný seminář, předchozí absolvování kurzu Diagnostiku a rozvoj schopností dítěte předškolního věku není podmínkou.

Témata:

Individualizace vzdělávání, spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí a žáků, inkluze, stimulace rozvoje pohybového vývoje,možnosti  intervence u dětí, kde vývoj v oblasti neodpovídá věku.

Rozsah kurzu:

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, seminář (ne webinář)s praktickou částí. 


Kurz je rozdělen do 4 bloků:


Kontakt:

PaedDr. Lucie Nečasová, necasova@luzanky.cz,  mob. +420 604 33 11 63