Rozvoj hrubé motoriky u dítěte předškolního a mladšího školního věku

Cílová skupina:

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (pedagogy mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, ostatní pedagogické pracovníky).


Seminář se bude konat při účasti nejméně 6 účastníků.
V případě neúčasti je potřeba se z kurzu odhlásit a to i v případě, kdy není uhrazena platba za kurz!


Obsah kurzu:

Vymezení základních pojmů týkajících se motorického vývoje předškolních dětí.

Specifikace vývojové poruchy koordinace včetně příčin, diagnostiky a základů reedukace v podmínkách MŠ.

Přehled vývoje lokomoční i nelokomoční hrubé motoriky a pohybových vzorců.

Praktické ukázky a návody pro rozvoj jednotlivých oblastí hrubé motoriky.


Hlavní náplní kurzu jsou podrobné informace o vývoji hrubé motoriky v předškolním věku, poskytnutí vodítka pro hodnocení stupně rozvoje hrubé motoriky předškolního dítěte a v praktické rovině náměty pro rozvoj hrubé motoriky a náměty pro vytváření správných a efektivních pohybových vzorců. Oproti kurzu Diagnostika dítěte předškolního věku, kde byly poskytnuty podrobné informace o kognitivním vývoji dítěte, jsou v tomto kurzu poskytnuty podrobné informace o vývoji pohybovém včetně podkladu pro řazení činností podle náročnosti, od nejjednodušší po obtížnější. Stěžejním obsahem kurzu je stimulace a intervence, zmiňovány jsou možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti neodpovídá věku.

Kurz je koncipován jako součást uceleného vzdělávacího bloku, jehož základem je kurz Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku. Seminář Rozvoj hrubé motoriky u dětí předškolního věku lze absolvovat zájemci o téma jako samostatný seminář, předchozí absolvování kurzu Diagnostiku a rozvoj schopností dítěte předškolního věku není podmínkou.


Témata:

Individualizace vzdělávání, spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí a žáků, inkluze.


Rozsah kurzu:

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin, seminář (ne webinář)s praktickou částí.


Kurz je rozdělen do 4 bloků:

  • I. blok 8:30 – 10:00

  • II. blok 10:30 – 12:00

  • III. blok 13:00 – 14:30

  • IV. blok 15:00 – 16:30


Kontakt:

necasova@luzanky.cz