ROZVOJ ŘEČI, FONOLOGICKÉHO UVĚDOMOVÁNÍ (ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST)

Cílová skupina:

Kurz je určen: učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, členům školních poradenských pracovišť, dále učitelům 1. a 2. třídy ZŠ, kteří mají hlubší zájem o problematiku  připravenosti dítěte v začátcích školní docházky, resp. chtějí získat hlubší poznatky o možnostech podpory dítě s dílčími nezralostmi.

Vzdělávací cíl:

Cílem programu je blíže seznámit pedagogy s vhodnou stimulací řeči ve všech jejích rovinách. Důraz při stimulaci v jednotlivých rovinách je kladen na posloupnost v řazení podnětů od jednodušších po složitější tak, jak se daná schopnost, dovednost rozvíjí, resp. dítě k ní obvykle dozraje v určitém věku, věkovém rozmezí. Nedílnou součástí je seznámení pedagogů s vlivem úrovně řeči na získávání školních dovedností, zejména na zvládání trivia i na případné potíže, které mohou vznikat vlivem oslabení v oblasti.

Pedagogové budou seznámeni s materiály, které mohou tvořit základní vodítko při řazení a hledání dalších námětů činností v oblasti řeči. Součástí kurzu je výměna podnětů, zkušeností, odkazu na materiály, příklady dobré praxe.


Obsah kurzu:


ÚVODČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOSTVLIVY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ŘEČIŘEČ – JAZYKOVÉ ROVINY ŘEČIROVINA LEXIKÁLNĚ SÉMANTICKÁ – šíře slovníku a porozumění řečiROVINA MORFOLOGICKO – SYNTAKTICKÁ – tvarosloví, větná stavba řečiROVINA PRAGMATICKÁ – užití řeči v praxiFONETICKO-FONOLOGICKÁ ROVINA – fonologické uvědomování, výslovnost řečiZískané kompetence: