ŠKOLNÍ ZRALOST A ZÁPIS DO ŠKOLY

Cílová skupina:

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky (učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, učitele speciálních škol, výchovné poradce, asistenty pedagoga, psychology).


Vzdělávací cíl:

Cílem programu je blíže seznámit pedagogy mateřských a základních škol s jednotlivými rovinami vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před zahájením školní docházky a při zápisu do školy. Seznamuje s jednotlivými fázemi vývoje předškolního dítěte, s diagnostikou dílčích funkcí jako východiskem stimulace a vytvořením podmínek, které dítě potřebuje při zahájení školní docházky.


Obsah kurzu:


Kurz odpovídá na následující otázky:


Jak můžeme ovlivnit připravenost dítěte na školu? Jak si v MŠ ověřit školní připravenost dítěte? Jak můžeme předcházet neúspěchu v oblasti čtení, psaní, matematiky na začátku školní docházky? Co může být důvodem selhávání dítěte v začátku školní docházky?


  • TÉMATA


Školní zralost, školní připravenost

Zápis do školy, odklad školní docházky – legislativní zakotvení

Jednotlivé roviny vývoje dítěte vhodné ke sledování při zápisu do ZŠ, depistáž v mateřské škole.

Tělesný vývoj a zdravotní stav

Duševní práceschopnost – motivace, pozornost, vůle

Sociální zralost


  • TÉMATA OKRAJOVĚ


Řeč, Zraková diferenciace, Prostorová orientace, Orientace v čase, Matematické představy, Fonologické uvědomování (diferenciace, analýza, syntéza), Grafomotorika – posouzení úrovně kresby, pracovních návyků, Nastínění možností následné intervence, stimulace oslabených funkcí